Routers

Routers: Seguretat i integritat de dades

Els routers són uns dispositius que proporcionen connectivitat a nivell de xarxa o a nivell tres en el model OSI. La seva funció principal és enviar o encaminar paquets de dades d’una xarxa a una altra, és a dir, interconnectar subxarxes, i que per tant tenen prefixos de xarxa diferents.

A mesura que els entorns de TI i les empreses creixen i s’implementen servidors físics o virtuals i matrius, la quantitat d’informació necessària per gestionar, compartir i protegir segueix creixent.

 

routers (1)routers (2)

 

Els routers s’encarreguen d’establir quina ruta es destinarà a cada paquet de dades dins d’una xarxa informàtica. Pot ser beneficiós en la interconnexió de servidors, en la connexió dels equips a Internet o per al desenvolupament intern d’els qui proveeixen serveis d’Internet.